Vedtægter

CVR-nr. 34793425 Bank konto nr. 2279 0716 861 562

Information

Vedtægter og medlemskontingent for foreningen ”Kunst i midten”

 

Medlemskontingent 2015 = årligt kr. 600,-

Medlemskontingent 2016 = årligt kr. 600,-

§ 1. Foreningens navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er ”Kunst i midten”

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Ballerup, Egedal og Furesø kommune og hjemmesiden: www.kunstimidten.dk

 

§ 2. Foreningens formål

Stk. 1. er at udbrede kendskabet kommunernes udøvende kunstnere og varetage disses interesser, primært gennem fælles hjemmeside, en årlig kunstrunde som ”Åbne atelier døre”. der afholde sidste weekend i august. weekenden kan ikke ændres i forenngen levetid.

Stk. 2. Det essentielle formål i ”Kunst i midten” er afholdelse at ”Åbne atelier døre” på individuelt niveau.

2.1 Alle medlemmer af ”Kunst i midten” kan individuelt deltage i ” Åbne atelier døre” fra en lokation i Ballerup, Egedal og Furesø kommune, ikke andre steder!

2.2 Markedsføring af ”Åbne atelier døre”: Kun det af ”Kunst i midten” officielt udarbejdede fælles materiale må forefindes opslået i det ”offentlige rum” – det være sig plakater, kunstfoldere, skilte annoncering mm.

§ 3. Medlemskreds

Stk. 1. Medlem er man, når man opfylder disse vilkår.

1.1. Medlems kredsen kan kun bestå af enkeltpersoner, som udøver visuel og konkret kunst/Kunsthåndværk

1.2. Man er enten bosiddende i Ballerup, Egedal eller Furesø kommune eller har sit værksted/atelier/udstillingslokale/galleri i Ballerup, Egedal eller Furesø kommune. Kunstnere med anden tilknytning til område kan søge dispensation til optagelse ved kontakt til kunstimidten@gmail.com

 

1.3 Man har ansøgt om optagelse og er godkendt pr mail

 

1.4 Man har indbetalt medlemskontingent for indeværende medlemsperiode, senest 5 dage efter bekræftelse på optagelse fra Censurkomitéen som består af bestyrelsen, eller udpeges af bestyrelsen.

 

1.5 Man udfyldt indmeldelsesformular og vedhæftet nødvendigt billedmateriale på foreningens mail kunstimidten@gmail.com. Du skal være fyldt 18 år, du skal have en gyldig mailadresse og helst have en hjemmeside.

 

1.6 Du skal kunne holde åbent i den angivne periode i alle åbningstimer (begge dage inkl.)

 

1.7 Du skal have en relevant uddannelse eller have modtaget relevant undervisning. Det kan være en fordel, hvis du har udstillet tidligere.

 

1.8 Du skal kunne tage imod gæster i dit værksted / atelier / galleri /hjem, som er placeret i en af følgende 4 kommuner: Ballerup, Furesø eller Egedal.

 

1.9 Medlemmer udstiller i eget galleri, værksted, have, udestue etc. i særlige tilfælde kan der søges om dispensation til at være 2 udstillere på samme adresse. Ansøgning skal være mailadressen i hænde senest 7 hverdage før den 1. maj i året. Evt. tilladelse kan kun gives for én udstillingsdato ad gangen. Ny ansøgning kan indsendes.

 

1.10 Ved flere gyldigt/betalende lejere af samme galleriadresse, kan der indsendes ansøgning om dispensation til flere udstillere, ved at fremvise gyldig dokumentation for tilhørsforhold til samme galleriadresse.

 

Stk. 2. Medlemsperioden følger kontingent 15. februar indeværende år, til kommende 14. februar..

Stk. 3. Ønske om optagelse som medlem sker ved henvendelse på mail til kunstimidten@gmail.com

Stk. 4. Fraflytter et medlem kommunerne – og dermed ikke længere opfylder medlemsvilkårene – bibeholder medlemmet sit medlemskab af ”Kunst i midten” til udgangen af indeværende medlemsperiode.

 

Stk. 5. Et medlem kan ekskluderes af foreningen, når medlemmet handler i strid med foreningens formål og såfremt flertallet i bestyrelsen finder det påkrævet. Enhver eksklusion træder i kraft omgående, men skal behandles på først kommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling. Medlemskontingentet refunderes ikke.

 

Medlemskab:

Som medlem af foreningen forpligter man sig til selv at sørge for at:

 

1. Personlige oplysninger (adresse, tlf. web-adresse etc.) er opdateret og korrekte. Foreningen står ikke til ansvar for ukorrekte personoplysninger.

 

2. Man står til rådighed de dage kunstrunden løber af staben i hele tidsrummet.

 

3. Man står til ansvar for at man max udstiller 2 betalende medlemmer på samme adresse.

 

4. Kunstneren godkender med sit medlemskab, at foreningen i folder, på hjemmesiden og andre relevante steder, kan benytte fremsendte fotos af kunstnerens værker uden at betale afgift, samt må beskære samme for grafisk at tilpasse fotos af kunstnerens værker til formålet.

 

§ 4 Økonomi

Stk. 1. Foreningens regnskab følger kalenderåret.

Stk. 2. Det reviderede regnskab skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

 

§5. Medemskontingent

 

Stk. 1. Det årlige kontingent for det efterfølgende år fastsættes på den ordinære generalforsamling i marts måned.

 

1.1. Kontingentets størrelse fastsættes ud fra det fremlagte budget jf. §7 stk. 5

 

1.2. Kontingentet skal som minimum kunne dække omkostninger til den fælles hjemmeside, PR generelt, annoncering af den årlige generalforsamling samt øvrige administrationsudgifter for ”Kunst i Midten”.

 

1.3. Det vedtagne kontingent skal være indbetalt senest d. 15. februar i efterfølgende år

 

1.4. Medlemmer som indmelder sig efter arrangementet og inden 15. februar betaler halvt kontingent, for det resterende medlemsår.

 

§ 6. Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Den årlige ordinære generalforsamling afholdes i marts måned.

Stk. 3. Den ordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med angivelse af tid og sted senest 14 dage før generalforsamlingen via e-mail til medlemmerne.

Stk. 4. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsens formand i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 5. Afstemning foregår ved skriftlig afstemning og generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved simpelt flertal.

 

§ 7. På den ordinære generalforsamling behandles følgende dagsorden.

1 Valg af dirigent

2 Valg af referent

3 Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens

beretning

4 Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

5 Fremlæggelse og godkendelse af budget

6 Fastsættelse af kontingent

7 Behandling af indkomne forslag

8 Valg af bestyrelsesmedlemmer

9 Eventuelt

§ 8. Bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsen består af 3 medlemmer

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes når bestyrelsen eller mindst 2/3 af medlemmerne kræver det. Skriftligt og motiveret krav fremsendes til formanden.

Stk. 2. For indvarsling, indkaldelse og afstemning gælder de samme regler som for ordinær generalforsamling. Skriftligt og motiveret krav skal vedlægges indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling.

§10. Foreningen tegnes alene af et enkelt bestyrelsesmedlem.

Stk. 1. Foreningen tegnes alene af et enkelt medlem af bestyrelsen.

Stk. 2. Foreningens medlemmer og bestyrelse hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens formue.

Stk. 3. Der må derfor ikke disponeres højere beløb end der er indestående på foreningens konto.

Stk. 4. Foreningens overskud/formue må alene anvendes til at fremme foreningens formål

§ 11. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Ændring af foreningens vedtægter kan kun vedtages på en generalforsamling, når 2/3 af de afgivne stemmer går ind for ændringsforslaget.

 

Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 12. Foreningens opløsning

Stk. 1. Foreningen kan kun opløses, såfremt 2/3 af de afgivne stemmer på en ekstraordinær generalforsamling stemmer herfor.

Stk. 2. Ved foreningens opløsning tilfalder eventuel formue projekter, som er i overensstemmelse med foreningens formål eller andre lignende foreninger eller velgørende formål, eller efter generalforsamlingens beslutning.

§ 13. Datering

Stk. 1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 8. april 2013.

Revideret i 2015.

 

Bliv medlem

Er du aktiv kunstner?

Bor du eller udstiller du i Ballerup, Furesø eller Egedal kommune? Har du lyst til at være med i vores kunstrunde? Har du lyst til at deltage i et netværk med andre kunstnere, så læs mere her på siden

 

Nyhedsbrev »

Tilmeld dig - klik her